ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร http://pichitskill2.siam2web.com/

การจัดการองค์ความรู้ (Knowsledge Management)

1. คู่มือปฏิบัติงาน 

                                                              คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม  สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร 

รง 0406.8.4/1932   

วันที่ 

 3 กันยายน  2551

เสนอโดย 

นายขรรณ์ชัย  เวชพร 

ทบทวนโดย 

นางพนิตา  จันทร์ศิริไพบูลย์ 

อนุมัติโดย 

นายประเสริฐ  ธัญญเจริญ 

 

    

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง   การดำเนินการฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านฝึกอบรม 

 

ผู้จัดทำ   นายขรรณ์ชัย  เวชพร 

ตำแหน่ง  นักวิชาการฝึกอาชีพ 4 

ผู้ทบทวน  นางพนิตา  จันทร์ศิริไพบูลย์ 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 

ผู้อนุมัติ  นายประเสริฐ  ธัญญเจริญ 

ตำแหน่ง  ผอ.ศพจ.พจ. 

 

บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่ 

วัน เดือน ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สารบัญ 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า

1.

วัตถุประสงค์

4 

2.

ขอบเขต 

4 

3.

คำจำกัดความ 

5 

4.

ความรับผิดชอบ 

5 

5.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6 

 

5.1

รับสมัคร, ค้นหา / คัดเลือก ผู้รับการฝึกอบรม (กลุ่มเป้าหมาย) 

 

 

5.2

จัดทำแผน / โครงการ / กิจกรรม 

 

 

5.3

ขออนุมัติ แผน/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

5.4

เตรียมเปิดฝึกอบรม 

 

 

5.5 

ขออนุมัติเปิดฝึกอบรม 

 

 

5.6 

ฝึกอบรม 

 

 

5.7 

ประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 

5.8 

สรุป / รายงานผลการฝึกอบรม 

 

 

5.9 

ตรวจสอบ และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

6.

เอกสารอ้างอิง

10 

7.

แบบฟอร์มที่ใช้ 

11 

8.

ความรู้ที่จำเป็นต้องมี /เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

12 

  

1.    วัตถุประสงค์ 

            เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติ สำหรับการดำเนินการฝึกอบรม 

            เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำคู่มือการปฏิบัติงาน ไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

            เพื่อที่หน่วยงาน สามารถเก็บรวบรวม ข้อมูล รายละเอียดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ในการจัดการองค์ความรู้  

2.    ขอบเขต

คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

-          รับสมัคร, ค้นหา / คัดเลือก ผู้รับการฝึกอบรม (กลุ่มเป้าหมาย) 

-          จัดทำแผน / โครงการ / กิจกรรม 

-          ขออนุมัติ แผน/โครงการ/กิจกรรม 

-          เตรียมเปิดฝึกอบรม 

-          ขออนุมัติเปิดฝึกอบรม 

-          ฝึกอบรม 

-          ประเมินผลการฝึกอบรม 

-          สรุป / รายงานผลการฝึกอบรม

-     ตรวจสอบ และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

    

ผังปฏิบัติงาน 

รับสมัคร

ขออนุมัติแผน/โครงการ/กิจกรรม

เตรียมเปิดฝึกอบรม

ฝึกอบรม

   ประเมินผลการฝึกอบรม

   สรุป/รายงานผลฯ

   ตรวจสอบและจัดส่งฯ

 

 

1.    คำจำกัดความ

การฝึกอบรม :  กระบวนการอย่างมีระบบซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานของบุคลากร ที่รับการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรม : การวางแผนการดำเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการเขียนระบุ   รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

ผู้รับการฝึกอบรม : ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม /พัฒนาฝีมือแรงงาน  

วิทยากร  : ผู้ทำหน้าที่ให้การอบรม/สอน/ถ่ายทอด ตามหลักสูตรเปิดฝึกอบรม

                  โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 

 

2.    ความรับผิดชอบ 

            ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร :  อนุมัติหนังสือราชการ

       มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมกับออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง 

      4.2  หัวหน้างานประสานการฝึก :  เสนอหนังสือราชการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

             ดำเนินการ และกลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ

4.3  นักวิชาการฝึกอาชีพ 4  :  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ที่

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

แบบฟอร์ม/รูปแบบหนังสือราชการที่ใช้ 

5.1

รับสมัคร,ค้นหา คัดเลือก ผู้รับการฝึกอบรม(กลุ่มเป้าหมาย) 

เริ่มต้น จากการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร/ค้นหา คัดเลือก ผู้รับการฝึกอบรม(กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ) 

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

1. แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5.2

จัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม 

จัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือจังหวัดและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์ของกรม,กระทรวงและจังหวัด  

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

1. แบบฟอร์มแผน/โครงการ/กิจกรรม 

5.3

ขออนุมัติแผน/โครงการ/กิจกรรม 

นำเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรมต่อผู้บริหาร   

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

3. ผู้บริหาร 

1. บันทึกข้อความ  

ขออนุมัติโครงการฯ 

5.4

เตรียมเปิดฝึกอบรม 

จัดทำบันทึกขออนุมัติเปิดฝึกอบรมและจัดเตรียมผู้รับการฝึกอบรม วิทยากร เอกสาร 

วัสดุ เครื่องมือ-อุปกรณ์ กำหนดการ และสถานที่ในการฝึกอบรม 

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

1. รูปแบบหนังสือ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 

2. แบบฟอร์ม แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม 

 

 

5.      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) 

ที่

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

แบบฟอร์ม/รูปแบบหนังสือราชการที่ใช้ 

5.5 

ขออนุมัติเปิดฝึกอบรม 

1. นำเสนอบันทึกขออนุมัติเปิดฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบ 

2. นำเสนอบันทึกขออนุมัติยืมเงินราชการ สัญญาการยืมเงิน  

3. นำเสนอ หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร(ถ้ามี),ใบสมัครวิทยากร,สัญญาจ้างวิทยากร/ผู้ฝึก  

 

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

3. ผู้บริหาร 

1. บันทึกข้อความ  

ขออนุมัติเปิดฝึกอบรม 

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินราชการ 

3. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน 

4. แบบฟอร์ม ใบเบิกวัสดุฝึก 

5. รูปแบบหนังสือ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร(ถ้ามี) 

6. แบบฟอร์มใบสมัครวิทยากรภายนอก 

7. แบบฟอร์มสัญญาจ้างวิทยากร/ผู้ฝึก 

 

5.      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) 

ที่

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

แบบฟอร์ม/รูปแบบหนังสือราชการที่ใช้ 

5.6 

ฝึกอบรม

ดำเนินกิจกรรม แต่ละช่วงเวลา  ในกำหนดการฝึกอบรม  

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

3. ผู้บริหาร 

1. แบบฟอร์มหลักสูตร 

2. แบบฟอร์มบันทึกการสอน 

3. แบบฟอร์ม 

ใบลงเวลาของผู้รับการฝึกอบรม 

4. แบบฟอร์ม 

ใบลงเวลาของวิทยากร 

5. แบบฟอร์มใบให้คะแนนของผู้รับการฝึกอบรม 

5.7

ประเมินผลการฝึกอบรม

นำแบบติดตามผลการมีงานทำ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และแบบสอบถามประเมินผลวิทยากร 

มาวิเคราะห์ 

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

1. แบบฟอร์มแบบติดตามผลการมีงานทำ 

2. แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ 

3. แบบประเมินผลวิทยากร 

 

    

5.      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) 

ที่

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

แบบฟอร์ม/รูปแบบหนังสือราชการที่ใช้ 

5.8

สรุปรายงานผลการฝึกอบรม

จัดทำรายงานผล 

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

1. รูปแบบหนังสือ รายงานผลการฝึกฯ 

2. รายงานผลการฝึก(ทางอินเตอร์เน็ต) 

3. รูปแบบหนังสือขอบคุณวิทยากร (ถ้ามี) 

5.9

ตรวจสอบ และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก-จ่าย

เสนอบันทึกส่งใบสำคัญชดใช้เงินยืม  

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้างาน 

3. ผู้บริหาร 

1. บันทึกข้อความส่งใบสำคัญชดใช้เงินยืม 

 

1.        ความรู้ที่จำเป็นต้องมี / เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

            การจัดทำแผน / โครงการ

            การเขียนหนังสือราชการ , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

            ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

               พ.ศ.2549

            พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2534)

            ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535-แก้ไขเพิ่มเติม

            การจัดการและประสานงาน

            หลักการประสานงาน

            เทคนิคการจัดประชุม

            ศิลปะการพูดในที่ประชุม

            คอมพิวเตอร์,ระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องพิมพ์

            อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 

..................................................................................

 

 
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 4,016 Today: 2 PageView/Month: 12

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...